10

Haz

Şirketlerin Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri

Kanun koyucu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve bunların hukuka uygun olarak muhafazasını sağlama yükümlülüklerinin tamamını kapsayan veri güvenliğini sağlama ödevini, veri sorumlusuna yüklemektedir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Başka bir ifadeyle […]